Bouwen, verbouwen en wonen

Informatie over bouwen en verbouwen of over andere werkzaamheden in of rond uw woning.

 • Adviescommissie omgevingskwaliteit

  Sinds 1 maart 2022 kennen wij de adviescommissie omgevingskwaliteit. Deze commissie is in de plaats gekomen van de erfgoedcommissie en de welstandscommissie.

 • Archeologiebeleid

  Het omgaan met archeologische resten is een taak van de gemeente. Hoe we dit doen staat in het archeologiebeleid.

 • Beschermd dorpsgezicht

  In beeldbepalende delen van het dorp mag u niet zomaar bouwen of slopen.

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan legt de bestemming van alle gronden en gebouwen vast binnen de gemeentegrenzen.

 • Bouwarchief inzien

  Als u wilt verbouwen, is het nuttig om te weten hoe het gebouw in elkaar zit. Deze informatie vindt u in het bouwarchief.

 • Bouwen en verbouwen met of zonder vergunning

  Wie wil bouwen of verbouwen of een andere activiteit wil gaan uitvoeren in en om zijn/of haar directe omgeving heeft meestal een vergunning nodig.

 • Buitenruimte

  Als de openbare ruimte door nieuwe ontwikkelingen of reconstructies wijzigt, stellen wij eisen aan de kwaliteit en de vormgeving. De voorwaarden zijn opgenomen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) van Alblasserdam.

 • Erfgoedverordening

  Een bestemmingsplan legt de bestemming van alle gronden en gebouwen vast binnen de gemeentegrenzen.

 • Glasvezel

  In Alblasserdam wordt de komende periode glasvezel aangelegd. Dit gebeurt door een glasvezelbedrijf dat hiervoor een instemmingsverzoek heeft ingediend.

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Als u in de openbare grond een kabel of een leiding wilt leggen heeft u toestemming nodig.

 • Kadastrale informatie

  Het kadaster verzamelt gegevens over de ligging van vastgoed en de rechten die daar bij horen. Denk aan eigendom en hypotheek.

 • Omgevingsvergunning

  Voor klussen zoals slopen, bouwen en kappen in en rond uw woning of bedrijf heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Voorheen bekend als bouwvergunning.

 • Onttrekkingsvergunning woonruimte (kamerverhuur)

  Wilt u een woning gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld kamerverhuur? Dan heeft u daarvoor een onttrekkingsvergunning nodig.

 • Opkoopbescherming - uitleg en formulier

  Woningen met een koopprijs tot NHG-bedrag moeten worden bewoond door hun eigenaar. Daartoe hebben we de opkoopbescherming ingevoerd. In sommige situaties is deze regel niet van toepassing en kunt u een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • Publiekrechtelijke beperkingen

  Als u een huis of stuk grond koopt (volgens het Burgerlijk Wetboek een onroerende zaak) is het van belang te weten wat u er wel of niet mee mag of wat u er juist mee moet.

 • Rioolaansluiting

  Riolering zorgt voor inzameling en transport van afvalwater en voor goede afwatering van de wijken en buurten waarin wij wonen.

 • Rioolonderhoud

  Riolering zorgt voor inzameling en transport van afvalwater en voor goede afwatering van de wijken en buurten.

 • Sloopmelding

  Voordat u een gebouw gaat slopen, moet u altijd een sloopmelding aan de gemeente doen.

 • Splitsingsvergunning

  Wilt u uw bestaande woning of pand opdelen in meerdere woningen? Dan heeft u eerst een omgevingsvergunning nodig. U voegt namelijk een woning toe aan het woningbestand.

 • Straatnaamgeving

  De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor een goede adressering van woningen, panden en andere objecten.

 • Volkstuinen

  In Alblasserdam kunt u een volkstuin huren. Dit kan bij de gemeente of bij een volkstuinvereniging.

 • Voorrang op een woning

  Heeft u om medische of sociale redenen met spoed een andere woning nodig? De gemeente geeft bij uitzondering voorrang.

 • Welstandscommissie

  De Welstandscommissie beoordeelt veel van de bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig is.

 • Wijken en buurten

  Alblasserdam kent 6 wijken met in totaal 29 buurten.

 • Woning huren

  Bent u op zoek naar een huurwoning? Neem dan contact op met een woningcorporatie of een particuliere verhuurder.