Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan legt de bestemming van alle gronden en gebouwen vast binnen de gemeentegrenzen.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat waar woningen, horeca en winkels mogen komen maar ook wegen, tuinen en parken. Ook de (ver)bouw- en uitbereidingsmogelijkheden staan in een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld of u uw woning groter mag maken of op uw erf een berging mag bouwen.

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • de plankaart (verbeelding)

De verbeelding is een kaart van het plan. Deze kaart laat de verschillende bestemmingen zien voor de grond en gebouwen in het plangebied.

  • de regels

In de regels staat wat er wel en niet mag binnen iedere bestemming. Bijvoorbeeld hoe hoog of breed gebouwen mogen zijn.

  • toelichting

In de toelichting leest u de verschillende bestemmingen en wat de reden was om bepaalde keuzes te maken. Ook staan in de toelichting de resultaten van onderzoeken, van inspraak en van overleg met andere instanties zoals de provincie.

De bindende onderdelen van het bestemmingsplan zijn de plankaart en de regels. Hieraan moet u zich houden.

Wanneer krijg ik met een bestemmingsplan te maken?

U krijgt met een bestemmingsplan te maken als u het plan heeft om grond of een gebouw te (ver)kopen, om te gaan (ver)bouwen, of om het bestaand gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen. Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. De aanvragen hiervoor worden getoetst aan het bestemmingsplan. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om het bestemmingsplan te wijzigen.

Inzien bestemmingsplan

De bestemmingsplannen van Alblasserdam kunt u vinden op de landelijke website Ruimtelijke plannen. Bestemmingsplannen die nog in voorbereiding zijn, vindt u ook op deze pagina.

Contact

Telefonisch: Voor meer informatie over een bestemmingsplan belt u met 14078.

Webformulier: Stel uw vraag via dit formulier

Het inzien van een bestemmingsplan is gratis. Voor het maken van kopieën van gedeelten van een bestemmingsplan, betaalt u leges. De bedragen vindt u in de legesverordening.

Totstandkoming van een bestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan

Aan het vaststellen van een bestemmingsplan gaat een lang proces vooraf. De eerste stap is een voorontwerp. Dit is een (eerste) opzet voor een bestemmingsplan. Hierna is er overleg met partners, betrokkenen en soms ook inspraak door burgers. Op basis van de resultaten komt er een ontwerp bestemmingsplan. Als het college van B&W akkoord is met het plan komt er een aankondiging op de gemeentepagina die ook op deze website wordt gepubliceerd. Daarna wordt het plan zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen mensen het ontwerpbestemmingsplan beoordelen en hun mening (zienswijze) indienen.

Vastgesteld bestemmingsplan

De gemeenteraad kan een bestemmingsplan vaststellen als alle zienswijzen zijn behandeld en eventueel verwerkt. Als een bestemmingsplan is vastgesteld maken we dat bekend op de gemeentepagina die ook op deze website wordt gepubliceerd. Hij treedt dan ook in werking. Wie een zienswijze heeft ingediend kan wel nog binnen 6 weken nadat het bestemmingsplan is vastgesteld in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als het plan gewijzigd wordt vastgesteld, kan elke belanghebbende tegen de wijziging beroep instellen.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Een vastgesteld bestemmingsplan is definitief op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en niemand in beroep is gegaan, niemand een schorsingsverzoek heeft ingediend of als de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over het ingestelde beroep. Dat betekent dat u niets meer kunt doen om het bestemmingsplan te veranderen.

Bestemmingsplannen in voorbereiding

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen die we aan het voorbereiden zijn.