Erfgoedverordening

Met de Erfgoedverordening beschermen we de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Alblasserdam.

Met cultuurhistorische waarden bedoelen we bebouwing en natuur die van oudsher in het dorp te vinden is en waaraan we het dorp kunnen herkennen. In de Erfgoedverordening staat het volgende omschreven:

  • het aanwijzen van monumenten tot gemeentelijk monument;
  • het aanwijzen van stads- en dorpsgezichten tot gemeentelijke stads- en dorpsgezichten;
  • het aanwijzen van beeldbepalende zaken;
  • de vergunningen voor de gemeentelijke en beschermde monumenten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
  • het inschakelen van de Erfgoedcommissie als adviesorgaan voor het aanwijzen van een pand of object tot gemeentelijk en beschermd (rijks)monument, gemeentelijk stads- of dorpsgezicht, beeldbepalende zaak;
  • het verlengen van een vergunning voor gemeentelijke en beschermde (rijks)monumenten. 

Erfgoedverordening Alblasserdam 2013

Op 26 maart 2013 heeft de gemeenteraad de Erfgoedverordening Alblasserdam 2013 vastgesteld. De Monumentenverordening 2002 is toen ingetrokken.