Straatnaamgeving

De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor een goede adressering van woningen, panden en andere objecten.

Vaststellen, veranderen en intrekken van straatnamen gebeurt door het college van B&W.

Adviescommissie

Sinds 2010 bestaat de Adviescommissie Straatnaamgeving Alblasserdam. De commissie geeft advies over straatnamen en namen voor gemeentelijke gebouwen en objecten. De commissie bestaat uit een voorzitter, twee ambtenaren van de gemeente en drie inwoners. Van hen is minimaal één persoon lid van de historische vereniging Alblasserdam.

Reglement Adviescommissie Straatnaamgeving Alblasserdam

Op 1 oktober 2019 is het Reglement Adviescommissie Straatnaamgeving vastgesteld door het college van B&W en in werking getreden. Met ingang van woensdag 23 oktober ligt het reglement ter inzage. De stukken kunnen op afspraak worden ingezien (neem contact op via telefoonnummer 14078) of bekijk ze via Reglement Adviescommissie Straatnaamgeving.

Bezwaarschrift indienen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit openbaar bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Alblasserdam, ter attentie van de commissie Bezwaarschriften, postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Huisnummers

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid stelt huisnummers vast. Door het bouwen of verbouwen van woningen of andere gebouwen kunnen nieuwe huisnummers nodig zijn.

Naamgeving Kloos

Op 30 augustus heeft het college besloten de naamgeving Kloos vast te stellen.

Zelf een idee voor een straatnaam?

Een idee of suggestie voor een naam van een nieuwe straat kunt u schriftelijk indienen via:

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

De Adviescommissie straatnaamgeving beoordeelt uw voorstel en onderzoekt of de naam geschikt is om te gebruiken.