Melden bij de gemeente

 • Meldpunt openbare ruimte

  Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving, meldt u bij het meldpunt openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, een gat in de weg of een omgevallen boom.

  LET OP: klachten die niet over de openbare ruimte gaan, wensen en aanvragen doet u niet via Fixi. Kijk hieronder hoe u hierover contact kunt opnemen.

 • Status volgen van aangevraagde producten en diensten

  Voor bijna alle aanvragen, vragen en meldingen die u bij de gemeente indient leggen wij een digitale dossiers aan. Ook een groot deel van de brieven die u aan de gemeente stuurt, slaan wij digitaal op. U kunt uw aanvraag, vraag of melding daarna zelf volgen via ons zakensysteem. Ook uw vragen of aanvullende informatie over die zaak, kunt u via dat digitale dossier aan ons doorgeven.

 • Overlast melden

  Overlast is altijd vervelend! Zeker als daarvoor een oplossing is. Wanneer u overlast meldt, gaan wij daar dan ook serieus mee om.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u in veel gevallen bezwaar tegen maken tegen het genomen besluit.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden of bent u een voorwerp verloren? Doe hier dan melding van.

 • Aansprakelijkheidstelling

  Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking.

 • Klachten over de gemeente

  Bent u niet tevreden over het gedrag, handelen of nalaten van een medewerker van de gemeente Alblasserdam?

 • Melden van tegenstrijdige regelgeving

  Wij werken aan het voorkomen van onnodige regels, tegenstrijdige regels en te strikte richtlijnen.

 • Meldpunt Zorg en Overlast

  03 augustus 2021

  Maakt u zich zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk aan een ernstige psychiatrische aandoening leidt? Soms kan iemand een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving zijn? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid.