Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u in veel gevallen bezwaar tegen maken tegen het genomen besluit.

U doet dit door een bezwaarschrift in te dienen. U moet dan wel een rechtstreeks belang hebben bij het genomen besluit. Het besluit zelf of de bekendmaking in de krant geeft hierover meer informatie.

Bezwaarschrift indienen

Naar aanleiding van een bezwaarschrift moet het bestuursorgaan, dat het besluit genomen heeft, zijn besluit volledig heroverwegen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle (nieuwe) omstandigheden en feiten. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na bekendmaking, richten en versturen aan het bestuursorgaan, dat het besluit heeft genomen. Bestuursorganen die besluiten nemen namens de gemeente Alblasserdam zijn: de burgemeester, het college of de gemeenteraad. Wanneer het bestuursorgaan vindt dat u (gedeeltelijk) gelijk heeft, neemt zij een nieuw besluit. Een bezwaarschrift indienen is gratis.

Manieren van indienen

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

Digitaal

U vult het formulier “Bezwaarschrift Awb indienen” in voor bezwaarschriften met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht. Om het formulier te kunnen gebruiken heeft u een DigiD nodig. Bij de gemeente Alblasserdam kunt u inloggen met uw DigiD. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.

​​​​Per post

U kunt uw bezwaarschrift per post versturen naar het adres dat onder het besluit, waartegen u bezwaar maakt, staat vermeld.
In de brief vermeldt u de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres, postcode en woonplaats;
  • Uw telefoonnummer;
  • De datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven;
  • De beslissing waartegen u bezwaar maakt;
  • De reden van bezwaar;
  • Uw handtekening.
Publicatie van het bezwaarschrift 

Een bezwaarschrift is een openbaar stuk en wordt toegevoegd aan het dossier behorend bij het besluit. Alle belanghebbenden mogen daarna het complete dossier (met uw bezwaarschrift) inzien.

Afhandeling van het bezwaarschrift

Wat u kunt verwachten na het indienen van bezwaar kunt u lezen in deze folder.

Voor de afhandeling van uw bezwaarschrift gelden 3 termijnen:

  • Wanneer de gemeente uw bezwaarschrift afhandelt, krijgt u binnen 6 weken bericht;
  • Wanneer de bezwarencommissie uw bezwaarschrift afhandelt, krijgt u binnen 12 weken bericht;
  • Wanneer u een bezwaarschrift indient voor de gemeentelijke belastingen, gelden andere termijnen. U krijgt binnen het jaar waarin u een bezwaarschrift indient bericht.

Soms lukt het de gemeente of de bezwarencommissie niet om binnen deze termijnen een beslissing te nemen. U krijgt dan bericht dat we de beslissingstermijn met maximaal 6 weken uitstellen. Hebben wij daarna nog meer tijd nodig, dan mogen wij de termijn alleen verlengen wanneer u het daarmee eens bent.