Terinzagelegging Omgevingsplan Polderstraat

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam maakt bekend dat op grond van de artikelen 2.4 en 16.29 van de Omgevingswet en artikel 10.2 van het Omgevingsbesluit het ontwerp-wijziging omgevingsplan Polderstraat vanaf donderdag 27 juni 2024 tot en met donderdag 9 augustus 2024 voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied

Initiatiefnemer Polderstraat Alblasserdam B.V. is voornemens om het perceel Polderstraat 9 te Alblasserdam te herontwikkelen door de bestaande opstallen (watersportbedrijf en manege) te slopen en 47 nieuwe woningen te bouwen. Doel van het plan is de functionaliteit en het gebruik van het perceel beter af te stemmen op de omgeving. Het huidige gebruik van het plangebied is functioneel verouderd en niet passend in de omgeving. In de gemeente Alblasserdam is de vraag naar woningen groot.

Onderhavig Omgevingsplan zal onder de per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet in juridische zin vorm geven aan de beoogde woningbouwontwikkeling. Als onderdeel hiervan zal verder de bestemming voor het bestaande tankstation aan de Polderstraat worden opgeheven.

Zienswijzen

In het kader van afdeling 3.11 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit gedurende 6 weken, van donderdag 27 juni 2024 tot en met donderdag 9 augustus 2024 ter inzage. Tijdens deze termijn bestaat de mogelijkheid schriftelijk dan wel in persoon op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze.

U kunt uw schriftelijke zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan richten aan de gemeenteraad en op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning aan het college van Burgemeester en Wethouders van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam. 

Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de Gemeente Alblasserdam via telefoonnummer 14078. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Inzage

Gedurende de hiervoor aangegeven inzagetermijn is het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken in te zien op het gemeentehuis van Alblasserdam, adres: Cortgene 2, 2951 ED Alblasserdam. U kunt daartoe een afspraak maken met de gemeente via telefoonnummer 14078 of een e-mail sturen naar dhr. J.W. Verver, jw.verver@alblasserdam.nl.  

De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op omgevingswet.overheid.nl (identificatie-nummer: NL.IMRO.0482.Polderstraat-on01). 

Document(en)

Bijlagen