Reconstructie Vinkenwaard-Zuid

Het bedrijventerrein Vinkenwaard-Zuid krijgt een waardevolle verbetering. Door de duurzame aanpak gaan we de gevolgen van klimaatverandering tegen.

Wat gaan we doen?

In 2025 gaan we Vinkenwaard-Zuid verbeteren. De werkzaamheden vinden plaats aan de Ohmweg & Kelvinring. Naast riolering vervangen en straten ophogen, voegen we ook meer groen toe. Waarom? Omdat het bijdraagt aan een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Zo zijn we beter voorbereid op extreme weersomstandigheden en zorgen we voor meer biodiversiteit en vitaliteit.

De projectwerkzaamheden bevatten:

 • De herinrichting van de weginfrastructuur;
 • De herinrichting van de aanwezige groenstructuur;
 • De optimalisatie/verbetering van de riolering;
 • Bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

Participatie door De Omgevingsverbinder

Het enthousiaste team van De Omgevingsverbinder is bij dit project het aanspreekpunt voor ondernemers van het bedrijventerrein. Zij zijn gespecialiseerd in omgevingsmanagement bij bouw- en infraprojecten en voorzien de bedrijven van alle informatie over de voorbereidingen en de uitvoering. Op deze website kun je altijd de laatste stand van zaken vinden: www.vinkenwaardzuid.nl.

Participatie

Op 1 en 6 februari hebben ondernemers tijdens informatiebijeenkomsten hun wensen en ideeën met de gemeente kunnen delen over de reconstructie van het bedrijventerrein. De gemeente heeft goede ideeën opgehaald die ook verwerkt zijn in de huidige plannen. De resultaten zijn terug te vinden in de Q&A  onderaan deze pagina. Het vervolg van het participatietraject wordt verzorgd door De Omgevingsverbinder.

Belangrijk om te weten

Tijdens de werkzaamheden streven wij ernaar het wegprofiel terug te brengen naar het vastgestelde niveau. Dit houdt in dat er gemiddeld 15-25 centimeter moet worden opgehoogd. Dit kan gevolgen hebben voor uw terrein. Deze gevolgen worden later in kaart gebracht en met u gedeeld.

Transparantie over de kosten vinden we belangrijk. Tot aan de gemeentegrens neemt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de financiering van het project. Echter, begrijpen we dat dit ook impact kan hebben op uw terrein. Daarom vragen we een bijdrage van ondernemers voor specifieke aanpassingen binnen de grenzen van uw bedrijfsterrein. Op deze manier creëren we samen een duurzame en waardevolle omgeving voor ons allemaal.

Geschatte kosten

 • Realiseren groene parkeerplekken: 105-140 euro per m2. Gerekend met opbreken van bestrating om groene parkeerplaatsen van te maken. Onderhoud groene parkeervakken is afhankelijk van intensiteit gebruik.
 • Ondergrond klimaat adaptief ter plaatse van bestaande verharding: 150-185 euro per m2. Gerekend met ontgraven van 0,40 cm onder bestaande fundering en aanvullen met een lavapakket en middels bestaande kolken laten afvoeren in het pakket.
 • Herstraten bedrijventerrein: 25-35 euro per m2. Gerekend met 0,10 centimeter ophoging door middel van het uitvullen van de bestaande fundering waarbij de bestaande bestrating wordt hergebruikt.
 • Vergroenen van terrein: 70-85 euro per m2. Gerekend met bestrating eruit en nieuw groen erin.
 • Vervangen huisaansluitingen: 55-70 euro per meter.

Ambities duurzaamheid 

Waarom wil de gemeente een fit en groen dorp worden? Een belangrijke reden is dat we steeds meer te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan hevige regenbuien en hele warme zomers (hittestress). Met duurzame maatregelen kunnen we hittestress en overbelasting van het rioolsysteem voorkomen. Ook is een groene omgeving gezond voor ons allemaal. Het nodigt uit tot beweging en mensen voelen zich over het algemeen gelukkiger met groen om zich heen. 

De volgende duurzame maatregelen passen we toe:

 • Klimaatadaptatie: het ontlasten van het rioolstelsel door de hemelwaterafvoer los te koppelen, op te vangen en te bergen;
 • Biodiversiteit: het aanbrengen van groen draagt bij aan een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor mens, plant en dier;
 • Vitaliteit: het stimuleren van de vitaliteit in de omgeving door o.a. een voetpad aan te brengen;
 • Vergroenen: het toepassen van halfverharding en doorgroeibare verharding. Deze verharding is waterdoorlatend/waterpasserend. Dit komt het wegzakken van water in de bodem ten goede.
 • Verduurzamen: promoten van duurzame initiatieven zoals zonnepanelen, geveltuinen en groene daken. Dit werkt tegen hittestress en is energiebesparend.

Vragen en/of meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden in Vinkenwaard Zuid? Stuurt u dan een e-mail naar vinkenwaardzuid@omgevingsverbinder.nl

Resultaten Informatieavond

Tijdens de ondernemersmiddag is de gemeente met ondernemers van het bedrijventerrein in gesprek gegaan over een aantal thema’s. Ondernemers hebben vragen kunnen stellen en hun bijdrage kunnen leveren aan de plannen voor het gebied. Het resultaat van de besproken onderwerpen kun je hieronder teruglezen.

Maatregelen voor 30 km zone 

Het bedrijventerrein wordt een 30 km zone. Daarvoor zullen onderstaande maatregelen worden getroffen:

 • De kruispunten worden zo ingericht dat het verkeer van rechts altijd voorrang heeft.
 • Bij de in- en uitritten van particuliere percelen heeft straks het doorgaand verkeer voorrang.
 • Toepassen van zo min mogelijk verkeersborden.
Parkeren
 • Er komt afwijkende bestrating van de parkeervakken (haaksparkeren) en parkeerstroken (langsparkeren). Daarmee zijn er straks duidelijke parkeervakken wat foutparkeerders zo veel mogelijk moet tegengaan.
 • Er wordt in de eerste zes maanden extra gehandhaafd op parkeren.
 • Ondernemers dienen voertuigen op eigen terrein te parkeren. Zie bestemmingsplan artikel 58.3: ‘Bij het bouwen op grond van de bestemmingen genoemd in hoofdstuk 2 moet voorzien worden in voldoende parkeergelegenheid’.
 • Waar mogelijk realiseert de gemeente extra parkeergelegenheid. Dat mag overigens niet ten kostte gaan van groen. Groen krijgt voorrang op extra parkeerplekken.
 • De parkeerplekken bij de Kelvinring worden tegen de gevel gerealiseerd.
 • Parkeerplekken worden ‘groen’ door het gebruik van grasbetontegels met extra ruimte waar gras kan groeien. Regenwater wordt daarmee eerst door de bodem opgenomen en komt het niet direct in het riool terecht. Zo voorkomen we overbelasting van het rioolsysteem bij hevige regenbuien. 
De wegen
 • Er wordt een minimale wegbreedte van 6,5 meter aangehouden (bij wegen met een passeergelegenheid).
 • Er komt geen apart fietspad voor fietsers en bromfietsers alhoewel die wens door ondernemers wel is uitgesproken. De reden dat de gemeente hier niet voor kiest, is omdat de maximale verkeerssnelheid in het gebied naar 30 km/u gaat. Auto’s, bromfietsers en fietsers zijn in dit soort zones gelijkwaardig aan elkaar. Voeg je een fietspad toe dan moet de maximale snelheid verhoogd worden naar 50 km/u en dat is niet wenselijk.
 • De rijbaan wordt uitgevoerd in elementenverharding (betonstraatstenen)
 • Er komen ruime bochtstralen voor de in- en uitritten van de bedrijven.
 • De rijbaan krijgt een troittoirband. Bij de in- en uitritten wordt die verlaagd uitgevoerd.
 • Enkele ondernemers hebben gevraagd om een eenrichtingsverkeersweg. De gemeente houdt bewust een tweerichtingsweg aan om hard rijden te voorkomen.
Veiligheid kruisingen
 • Er worden in- en uitritconstructies gerealiseerd, waardoor er meer overzicht komt. Dit zorgt ook voor een overgangsscheiding van 50 km/uur naar 30 km/uur.
 • De rijbaan wordt versmald naar een enkele opstelstrook, zodat je niet met twee auto’s naast elkaar kan staan bij het invoegen. Daarbij is gekozen voor een deel met keien zodat vrachtauto’s eroverheen kunnen rijden om de bocht te halen. 
Laadpalen

Wilt u een aanvraag doen voor laadpalen op openbaar terrein? Dat kan. Bij het middenstuk van de Kelvinring zijn er twee plekken aangewezen waar een laadstation geplaatst kan worden. De aanvraag voor de laadstations kunt u zelf indienen. Zie hiervoor het beleidsstuk: laadpalenbeleid op de gemeentesite: Oplaadpunt elektrische auto

Laden en lossen

Er komen geen laad- en losvoorzieningen. Bij overlast is het advies om met elkaar in gesprek te gaan om het met elkaar leefbaar te houden. 

Groen
 • Waarom vindt de gemeente groen belangrijk en wil Alblasserdam een fit en groen dorp worden? Een belangrijke reden is dat we steeds meer te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan hevige regenbuien en hele warme zomers (hittestress). In groenstroken kan het regenwater in de bodem worden opgenomen. Zo voorkomen we overbelasting van het rioolsysteem. Daarnaast bieden bomen op warme dagen voor meer schaduw waardoor mensen minder hittestress ervaren. Bomen, struiken en ander groen verdampen water waardoor de temperatuur in de omgeving daalt. Overigens is een groene omgeving gezond voor ons allemaal. Het nodigt uit tot beweging en mensen voelen zich over het algemeen gelukkiger met groen om zich heen.
 • De Edisonweg maakt deel uit van de ‘groene loper’.
 • Het gebied bestaat grotendeels uit Elzenbomen. De gemeente laat de bomen staan waar dit kan. Bomen die in slechte conditie zijn worden gekapt en vervangen voor gezonde nieuwe bomen.
 • De pluisbomen: de pluisbomen aan de Edisonweg staan op de nominatielijst om te worden gekapt. Het proces om de bomen te verwijderen is helaas vertraagd. Er zijn vleermuizen die de populieren als essentiële vliegroute en foerageergebied gebruiken. De populieren aan de overzijde van de weg zijn nog niet groot genoeg om als vervanging te dienen voor de te kappen populieren. Dat er ondernemers zijn die overlast ervaren van de pluisbomen is bij de gemeente bekend. Meer informatie volgt zodra er meer bekend is.
 • Beplanting: de beplanting wordt anders ingericht. Oude beplanting verdwijnt en maakt plaats voor verschillende soorten die de biodiversiteit vergroten. Dit geldt ook voor de beplanting onder bomen. De ‘prikkelbosjes’ worden verwijderd.
Andere initiatieven

Naast de reconstructiewerkzaamheden vanuit de gemeente spelen er ook andere initiatieven in de buurt. Ter info delen we ze hier:

Collectieve warmteoplossing voor de bedrijven

Glasvezel

Energiedelen

Afkoppelen platte daken

Netcongestie