Evenement organiseren

Een voor publiek toegankelijke ‘verrichting van vermaak’ valt onder evenement.

Denk hierbij aan:

 • een optocht
 • muziekfeest
 • braderie
 • straatfeest
 • wedstrijd

Een evenement kan in de buitenlucht of binnen zijn.
 

Melding doen

Voor het organiseren van een evenement is het doen van een melding vaak al voldoende. In enkele situaties heeft u een vergunning nodig. De voorwaarden waar een evenement moet voldoen staan in artikel 2:24 van de APV.

Voor meldingsplichtige evenementen gelden de volgende voorwaarden:

De organisator doet minstens 4 weken voorafgaand aan het evenement melding aan de burgemeester. Onder de meldingsplicht valt een evenement:

 • straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit in de open lucht;
 • dat plaatsvindt tussen 09.00 en 23.00 uur;
 • waarbij het aantal tegelijk aanwezige bezoekers niet meer is dan 250;
 • waarbij het geluidsniveau tot 10 meter van een geluidsbron (bijvoorbeeld een kleine geluidsinstallatie) niet hoger is dan 80 dB;
 • dat geen belemmering vormt voor het verkeer (met name de hoofdverkeersstromen) en hulpdiensten;
 • waarbij er niet tegelijk wegopbrekingen zijn;
 • wat niet op hoofdroutes van de hulpdiensten plaatsvindt;
 • waarbij geen verkeersmaatregel(en) nodig is/zijn;
 • waarbij geen extra politiecapaciteit nodig is;
 • waarbij een gecertificeerd object met een oppervlakte van maximaal 25 m2 per object nodig is;
 • waarbij geen ander evenement in de buurt plaatsvindt;
 • wanneer de organisator aanwezig is;
 • dat onder een niet-commerciële organisator valt.

Melding doen

Vergunning nodig

Voor andere evenementen dan hierboven genoemd,  heeft u een vergunning nodig. Een vergunning vraagt u uiterlijk aan:

 • 12 weken voor het evenement aan als deze valt binnen type A; Klein evenement zonder aanvullende veiligheidsmaatregelen. Denk hierbij aan klein buurtfeest, poppentheater, lampionoptocht, kleine braderie, kleine rommelmarkt
 • 14 weken 12 weken voor het evenement aan als deze valt binnen type B; Evenement met gemiddeld risico voor de directe omgeving. Aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn wel nodig. Verwacht publiek komt meestal uit het dorp. Denk hierbij aan: circus, kermis, braderie met kramen op Raadhuisplein, sportevenement en skeelertocht
 • 16 weken voor het evenement aan als deze valt binnen type C: Evenement met een hoog risico voor de omgeving of dorp. Aanvullende maatregelen zijn vereist. Verwacht publiek komt ook van buiten het dorp. Denk hierbij aan: popconcert, braderie door het dorp, feest met een DJ
Aanvraag indienen

Met uw aanvraag voor een vergunning stuurt u altijd mee: 

 • Situatietekening met daarop:
 • plaats van object(en)/tijdelijk bouwsel
 • wegafzetting(en)
 • de oppervlakte van het evenement
 • calamiteiten/veiligheidsplan
 • draaiboek (bij een grootschalig evenement)

Vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een straatfeest? Vermeld daarbij dan het volgende:

 • de plaats, het tijdstip en de aard van het evenement
 • het verwachte aantal deelnemers

Aanvraag

U print het formulier en stuur dit volledig ingevuld en met bijlage op naar:
Gemeente Alblasserdam
T.a.v. College van B&W
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Aanvraag evenementenvergunning

Als u twijfelt waarbinnen uw evenement valt, stel daarover dan uw vraag via telefoonnummer 14078 of het contactformulier (zie blokje elders op deze pagina).

Kosten vergunning

Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening van Alblasserdam.

Voorwaarden voor het organiseren

De burgemeester verleent de vergunning op basis van de door u verstrekte gegevens. Aan het toekennen van een vergunning verbindt de burgemeester regels en wetten. Deze hebben betrekking op:

 • plaats en tijd
 • technische voorzieningen en de totale inrichting
 • beveiliging en de veiligheid van de personen of goederen
 • het voorkomen van ernstige hinder rondom voor en door toeschouwers en derden 
 • brandveiligheid
 • belang van het verkeer
 • verwachte belangstelling / aantal bezoekers

Wij vragen over uw aanvraag advies bij onder andere politie en brandweer.

Vergunning weigeren

De gemeente mag de vergunning weigeren. Redenen daarvoor zijn onder andere:

 • openbare orde en veiligheid
 • volksgezondheid
 • bescherming van het milieu
 • voorkomen of beperken van overlast
 • verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen
 • gevaar voor zedelijkheid of gezondheid
Wetgeving

Op het organiseren van evenementen is de volgende wetgeving van toepassing