Evenement organiseren

Een voor publiek toegankelijke ‘verrichting van vermaak’ valt onder evenement.

Denk hierbij aan:

 • een optocht
 • muziekfeest
 • braderie
 • straatfeest
 • wedstrijd

Een evenement kan in de buitenlucht of binnen zijn. De voorwaarden waaraan een evenement moet voldoen staan in artikel 2:24 van de APV.

Melding doen

Voor het organiseren van een evenement heeft u in enkele situaties een vergunning nodig. U leest daar verder op de pagina meer over. Vaak is het doen van een melding vaak al voldoende. Dit geldt voor een evenement:

 • dat een straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit in de open lucht is;
 • dat plaatsvindt tussen 09.00 en 23.00 uur;
 • waarbij het aantal tegelijk aanwezige bezoekers niet meer is dan 250;
 • waarbij het geluidsniveau tot 10 meter van een geluidsbron (bijvoorbeeld een kleine geluidsinstallatie) niet hoger is dan 80 dB;
 • dat geen belemmering vormt voor het verkeer (met name de hoofdverkeersstromen) en hulpdiensten;
 • waarbij er niet tegelijk wegopbrekingen zijn;
 • wat niet op hoofdroutes van de hulpdiensten plaatsvindt;
 • waarbij geen verkeersmaatregel(en) nodig is/zijn;
 • waarbij geen extra politiecapaciteit nodig is;
 • waarbij een gecertificeerd object met een oppervlakte van maximaal 25 m2 per object nodig is;
 • waarbij geen ander evenement in de buurt plaatsvindt;
 • wanneer de organisator aanwezig is;
 • dat onder een niet-commerciële organisator valt.

Melding doen

De organisator doet de melding aan de burgemeester minstens vier weken voorafgaand aan het evenement.

Vergunning nodig

Voor andere evenementen dan hierboven genoemd, heeft u een vergunning nodig. Een vergunning vraagt u uiterlijk aan:

 • 12 weken voor het evenement als deze valt binnen type A: klein evenement zonder aanvullende veiligheidsmaatregelen. Denk hierbij aan een klein buurtfeest, poppentheater, lampionoptocht, kleine braderie, kleine rommelmarkt.
 • 14 weken 12 weken voor het evenement aan als deze valt binnen type B: evenement met gemiddeld risico voor de directe omgeving. Aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn wel nodig. Verwacht publiek komt meestal uit het dorp. Denk hierbij aan: circus, kermis, braderie met kramen op Raadhuisplein, sportevenement en skeelertocht.
 • 16 weken voor het evenement aan als deze valt binnen type C: evenement met een hoog risico voor de omgeving of dorp. Aanvullende maatregelen zijn vereist. Verwacht publiek komt ook van buiten het dorp. Denk hierbij aan: popconcert, braderie door het dorp, feest met een DJ.

Als u twijfelt waarbinnen uw evenement valt, stel daarover dan uw vraag via telefoonnummer 14078 of het contactformulier (zie blokje elders op deze pagina).

Aanvraag vergunning indienen

Het aanvragen van de vergunning gaat via Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U kunt de vergunning digitaal of schriftelijk aanvragen.

Digitaal

U kunt de vergunning digitaal aanvragen via dit online formulier. Bekijk ook het aanvraagformulier ontheffing geluid.

Schriftelijk

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning print u het formulier Aanvraag evenementenvergunning. U vult dit volledig in.

Met uw aanvraag voor een vergunning stuurt u altijd een situatietekening tekening mee met daarop:

 • plaats van object(en)/tijdelijk bouwsel
 • wegafzetting(en)
 • de oppervlakte van het evenement
 • calamiteiten/veiligheidsplan
 • draaiboek (bij een grootschalig evenement)

Vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een straatfeest? Vermeld daarbij dan het volgende:

 • de plaats, het tijdstip en de aard van het evenement
 • het verwachte aantal deelnemers

U kunt het formulier met bijlage opsturen naar:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht

Kosten

Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening van Alblasserdam.

Voorwaarden voor het organiseren

De burgemeester verleent de vergunning op basis van de door u verstrekte gegevens. Aan het toekennen van een vergunning verbindt de burgemeester regels en wetten. Deze hebben betrekking op:

 • plaats en tijd
 • technische voorzieningen en de totale inrichting
 • beveiliging en de veiligheid van de personen of goederen
 • het voorkomen van ernstige hinder rondom voor en door toeschouwers en derden 
 • brandveiligheid
 • belang van het verkeer
 • verwachte belangstelling / aantal bezoekers

Wij vragen over uw aanvraag advies bij onder andere politie en brandweer.

Vergunning weigeren

De gemeente mag de vergunning weigeren. Redenen daarvoor zijn onder andere:

 • openbare orde en veiligheid
 • volksgezondheid
 • bescherming van het milieu
 • voorkomen of beperken van overlast
 • verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen
 • gevaar voor zedelijkheid of gezondheid

Wetgeving

Op het organiseren van evenementen is de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam van toepassing.