Mercon Kloos

Op het buitendijks gelegen voormalige bedrijventerrein Mercon Kloos aan de West Kinderdijk wil een projectontwikkelaar woningen bouwen en een aantal voorzieningen realiseren. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het op 29 mei 2018 door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig plan vormt een belangrijke basis voor het bestemmingsplan.

Bekendmaking opstellen bestemmingsplan

Bekendmaking anterieure overeenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar

Voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 28 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. We organiseren op 17 april 2019 in Landvast (Haven 4, Alblasserdam) van 19:30 tot 21:00 uur een inloopavond met diverse deskundigen om vragen te beantwoorden. Meer informatie treft u aan in onderstaande bijlagen.

Bekendmaking
Toelichting
Bijlagen bij toelichting
Verbeelding
Regels
Bijlagen bij regels

Bekendmaking MER

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam maakt bekend dat op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer dat de m.e.r. procedure niet van toepassing is.

Bekendmaking

Aanmeldnotitie MER

Ontwerpbestemmingsplan Kloos

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. De stukken staan hieronder. In de bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan leest u hoe u op de voorgenomen ontwikkeling kunt reageren.

Bekendmaking

Bekendmaking overeenkomst/Allonge

Op 23 november 2021 heeft de Gemeente Alblasserdam met Groep Caenen Capitol Fund NL II BV een overeenkomst/Allonge getekend.

Bekendmaking kosten
Zakelijke beschrijving Tweede Allonge
Bijlage 1 VO Kloos Alblasserdam
Bijlage 2 VO Kloos Alblasserdam A0 L-verlengd

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. In de bekendmaking van het bestemmingsplan leest u hoe u op de voorgenomen ontwikkeling kunt reageren. Op de website Ruimtelijke Plannen ziet u een kaart van het gebied.