Resultaten veiligheidsmonitor 2023

Benieuwd hoe de veiligheid in uw wijk wordt beleefd? De resultaten van de Veiligheidsmonitor 2023 zijn bekend. Maar liefst 675 Alblasserdammers uit alle wijken hebben hier een bijdrage aan geleverd.

Hoe presteert de gemeente Alblasserdam op het gebied van sociale overlast of ervaren criminaliteit in vergelijking met andere gemeenten? En hoe schatten de inwoners van Alblasserdam de kans in om slachtoffer te worden van woninginbraken of zakkenrollerij? 

De belangrijkste conclusies

De leefbaarheid en veiligheid in Alblasserdam is vergelijkbaar met andere (sterk stedelijke) gemeenten, maar er zijn ook een paar (kleine) verschillen. De belangrijkste conclusies noemen we hier.

Op deze punten scoort Alblasserdam iets beter dan vergelijkbare gemeenten 

  • Tevredenheid over onderhoud plantsoenen/parken, straatverlichting en speelplekken voor kinderen. 
  • Sociale samenhang in de buurt.
  • Minder slachtofferschap van traditionele criminaliteit (vooral minder vermogensdelicten).
  • Minder inwoners die stellen dat er veel criminaliteit in de buurt is.

Op deze punten scoort Alblasserdam iets slechter dan vergelijkbare gemeenten

  • Overlast door parkeerproblemen komt vaker voor.
  • Minder zichtbaarheid van politie en gemeentelijke handhavers in de buurt.
  • Minder tevredenheid over het functioneren van de gemeentelijke handhavers. 
  • Inwoners nemen minder (preventieve) maatregelen om hun online gegevens te beschermen. 

Ontwikkeling binnen Alblasserdam

De leefbaarheid en veiligheid in Alblasserdam is in 2023 vrijwel gelijk aan 2021. Sommige resultaten kunnen we ook vergelijken met onderzoeken uit 2019 en 2015. Op deze punten is er ook sprake van een stabiel beeld. Wel gebruiken meer inwoners buitenverlichting met sensor als vorm van preventieve beveiliging. 

Verschillen tussen wijken

De leefbaarheid en veiligheid is min of meer gelijk in de verschillende wijken. Geen van de wijken scoort veel beter of slechter dan de andere wijken. Wel valt op dat Kinderdijk verreweg het hoogst scoort op de aanwezigheid van een buurt- of burgerwacht in de buurt. Hier geeft zo'n 66% van de inwoners aan dat er een buurt- of burgerwacht aanwezig is in hun buurt. In de andere wijken gaat het om minder dan 10%. Andere kleine verschillen staan beschreven het volledige rapport.

Hoe komt de monitor tot stand?

Elke twee jaar wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek en I&O Research landelijk de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Het doel is om een beeld te krijgen van de veiligheidssituatie en het veiligheidsniveau van gemeenten. Verschillende thema's, zoals verkeersoverlast, ervaring van criminaliteit en buurtbeleving, zijn onderzocht.

Ook in de gemeente Alblasserdam is de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Steekproefsgewijs zijn inwoners gevraagd om een enquête in te vullen voor dit onderzoek. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft de resultaten vertaald. Benieuwd hoe de gemeente Alblasserdam en specifiek uw wijk scoort in de Veiligheidsmonitor? Download het rapport.

Hoe verder?

Als gemeente herkennen we de conclusies uit de Veiligheidsmonitor. We nemen de verbeterpunten mee in het uitvoeringsprogramma Veiligheid. De punten zijn ook in het nieuwe Veiligheidsbeleid benoemd, dat in het voorjaar is vastgesteld door de gemeenteraad. Maatregelen rond deze thema’s worden verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. Zo komt voor de parkeerproblemen meer gerichte inzet van handhaving op de plekken waar de overlast het grootst is. Ook is dit een belangrijk thema bij de gesprekken over de parkeervisie.

Voor de zichtbaarheid van handhavers en wijkagenten in onze buurten, werken we nauw samen met onze partners van Buurtkracht Alblasserdam: buurtbewoners, politie, Stichting Welzijn Alblasserdam en Woonkracht 10. Voor het beschermen van online gegevens sluiten we komend jaar aan op regionale programma’s. Cyberveiligheid is namelijk een van de prioriteiten in ons veiligheidsbeleid en krijgt dan ook extra aandacht.

Voorblad van de rapportage over de Veiligheidsmonitor 2023