Graftermijn verlengen

In Nederland geldt een grafrusttermijn van 10 jaar.

Een begraven stoffelijk overschot wordt in die periode met rust gelaten. Afwijken van deze regel kan alleen bij hoge uitzondering na goedkeuring door de burgemeester.

Grafrustverlenging

Bij een nieuwe begraving in een particulier graf dat binnen 10 jaar afloopt, gaat opnieuw de grafrusttermijn gelden. Tot het einde van de grafrusttermijn betaalt u voor het onderhoud van het graf.

Kosten grafrustverlenging particulier graf of particuliere urnplaats

De kosten leest u in de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten bij Wetgeving.

Verlenging aanvragen

Binnen twee jaar voor afloop van de looptijd moet u schriftelijk verlenging aanvragen. Doet u dat niet, dan krijgt u van ons een verzoek om te verlengen of afstand te doen van het graf. Voorwaarde is dat uw adresgegevens bij de Begraafplaatsadministratie bekend zijn. Reageert u niet of is uw adres niet te achterhalen dan kan de gemeente het graf ruimen. U vraagt verlenging aan door een brief te sturen met daarin het grafnummer en uw naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en handtekening. Stuur deze brief aan: Gemeente Alblasserdam t.a.v. Begraafplaatsadministratie, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Geef in de brief ook aan of u het onderhoudsrecht jaarlijks wilt betalen of wilt afkopen.

Termijn van verlenging

Een particulier graf kan steeds binnen twee jaar voor afloop van de termijn met maximaal 10 jaar worden verlengd. Bij grafrustverlenging wordt verlengd met 10 jaar minus het aantal resterende jaren looptijd. Bijvoorbeeld: het uitsluiten recht geldt op het moment van begraven nog 6 jaar, dan wordt automatisch met 4 jaar verlengd tot 10 jaar grafrust. Bij een begrafenis in een al bestaand graf wordt de grafrusttermijn zonodig automatisch verlengd.

Verlengen algemeen graf of algemene urnplaats

Een algemeen graf of algemene urnplaats wordt altijd na de uitgiftetermijn van 20 jaar geruimd. Vóór ruiming kunt u de stoffelijke resten laten opgraven. Die kunt u laten herbegraven in een particulier graf of laten cremeren.

Kosten van opgraven en herbegraven

De kosten van opgraven en herbegraven vindt u in de verordening begrafenisrechten bij Wetgeving in de rechterkolom. U kunt ook bellen met de Begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14078.

Kosten van ruimen

De kosten van het ruimen van een particulier vindt u in de verordening begrafenisrechten onder Wetgeving. U kunt ook bellen met de Begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14078. Het ruimen van een graf waarvan de uitgiftetermijn is verstreken of waarvan afstand is gedaan kost niets.

Informatie over ruimen algemene graven

De gemeente laat ruim van tevoren weten wanneer algemene graven worden geruimd. Dit staat in de lokale kranten, op het mededelingenbord op de begraafplaats en bij de grafvakken waar het om gaat. De gemeente hoeft belanghebbenden van een algemeen graf niet persoonlijk in te lichten over ruimingen. Toch is het beleid van de gemeente is om mensen van wie het adres bekend is een brief te sturen. Daarom adviseren wij om altijd uw adreswijziging door te geven aan de Begraafplaatsadministratie. Heeft u geen bericht ontvangen over een te ruimen graf waarvoor u contactpersoon bent of wilt zijn? Neemt u dan zelf contact met ons op (zie het contactblokje elders op deze pagina).

Wijzigen gegevens van contactpersoon

Bij particuliere graven is er een rechthebbende. Vaak is dat de partner van de overledene of één van de kinderen. Bij algemene graven spreken we over belanghebbenden. Voor het overschrijven van het recht op een particulier graf moeten beide personen een verzoek indienen. Zet hierin de volledige namen, BSN-nummers, adressen en het grafnummer. Als de rechthebbende is overleden en in het betreffende graf wordt begraven, moet vóór de begrafenis zijn doorgegeven wie de nieuwe rechthebbende wordt. Wordt de rechthebbende elders begraven of gecremeerd, dan moet het graf uiterlijk binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende worden overgeschreven op een nieuwe rechthebbende.

Om de belanghebbende bij een algemeen graf te wijzigen, moeten beide personen een verzoek indienen. Zet hierin de volledige namen, BSN-nummers, adressen en het grafnummer.

Uw verzoek om een rechthebbende of belanghebbende te wijzigen stuurt u naar Gemeente Alblasserdam t.a.v. Begraafplaatsadministratie, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam