Welstandscommissie

De Welstandscommissie beoordeelt veel van de bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig is.

De commissie bekijkt of het bouwplan niet botst met de Welstandsnota en geeft advies aan het college van B&W. Pas daarna kan de vergunning worden afgegeven. In de Welstandsnota staat waaraan het uiterlijk van een gebouw moet voldoen. Deze regels gelden niet voor bouwplannen waarvoor geen vergunning nodig is en voor tijdelijke bouw. De Welstandscommissie buigt zich dan ook niet over deze bouwplannen. De gemeenteraad stelt de Welstandsnota vast. Let op!: De Welstandscommissie is sinds 1 maart 2022 vervangen door de adviescommissie omgevingskwaliteit

Taken van de Welstandscommissie

De Welstandscommissie onderzoekt of de wensen van degene die wil bouwen of verbouwen niet botsen met het algemeen belang. Het algemeen belang is meestal het behouden en versterken van het eigen karakter van buurten en wijken. De Welstandscommissie is onafhankelijk.

Plannen voorleggen aan de Welstandscommissie

Iedereen die iets nieuws wil bouwen of iets aan een bestaand gebouw wil veranderen, moet vooraf nagaan of hiervoor een Omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig is. Bij het landelijk Omgevingsloket Online kunt u een vergunningscheck doen, om na te gaan of u een vergunning nodig hebt. Wanneer u een Omgevingsvergunning aanvraagt en het bouwplan aan de Welstandscommissie moet worden voorgelegd, dan gebeurt dit automatisch. U hoeft zelf geen contact met de commissie op te nemen.

Welstandscommissie en Welstandsnota

De Welstandscommissie bekijkt of het bouwplan voldoet aan de Welstandsnota. De commissie kijkt onder meer naar:

  • de relatie van het bouwwerk met de bebouwing die er al is, de openbare ruimte, het landschap of de stad;
  • afmetingen, structuur, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling;
  • de samenhang tussen de onderdelen waaruit een gebouw bestaat.

Via onderstaande link kunt u de Welstandsnota raadplegen (Pdf).

Vergaderingen Welstandscommissie

De Welstandscommissie vergadert eens in de 14 dagen en brengt dan haar advies uit over de bouwplannen / adviesaanvragen. Als u wilt weten wanneer de Welstandscommissie vergadert, kunt u telefonisch contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via: 078 -770 8585.

U kunt een afspraak maken om aanwezig te zijn bij de bespreking van uw bouwaanvraag / bouwplan door de Welstandscommissie. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via: 078 - 770 8585.

Kosten

Als u een (omgevings)vergunning heeft aangevraagd bekijkt de Welstandsommissie uw bouwplan. Voor de behandeling van de (omgevings)vergunning betaalt u leges. Wat deze kosten zijn, leest u in de legesverordening.