Subsidies

Organiseert u activiteiten en zoekt u hiervoor subsidiemogelijkheden? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Digitaal subsidieloket

Met het digitale subsidieloket Open4C informeren wij inwoners, verenigingen en stichtingen over de actuele subsidiemogelijkheden van lokaal tot Europees niveau. U leest het laatste subsidienieuws en de meest actuele subsidieregelingen voor uw activiteiten. Ook biedt de site alle informatie om zelf een aanvraag in te dienen. Wilt u weten of er subsidiemogelijkheden zijn voor uw activiteiten, klik dan op onderstaande link.

Subsidie gemeente

Voordat u subsidie kunt aanvragen bij de gemeente moet u andere subsidiemogelijkheden hebben onderzocht (zie digitaal subsidieloket). De gemeente Alblasserdam heeft jaarlijks een bedrag aan subsidie beschikbaar. Dit geld kunnen burgers en organisaties inzetten voor de veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang in het dorp. De gemeente verdeelt de subsidie jaarlijks over diverse aandachtsgebieden.

Algemene Subsidieverordening

In de Algemene Subsidieverordening gemeente Alblasserdam 2014 (ASV 2014) zijn de eisen voor de verlening en vaststelling van subsidie in de gemeente Alblasserdam vastgelegd. Alle algemene regels omtrent subsidieverstrekking zijn in de ASV 2014 opgenomen.

Subsidieregelingen

Regels die betrekking hebben op een speciaal beleidsterrein zijn opgenomen in subsidieregelingen. De gemeente Alblasserdam kent de volgende Subsidieregelingen: Uitvoeringsregels Sociaal en Maatschappelijk domein, Uitvoeringsregels Waarderingssubsidies en Uitvoeringsregels Investeringssubsidies.

Subsidie aanvragen

Voor (sport)verenigingen en stichtingen in Alblasserdam is het mogelijk om een waarderingssubsidie aan te vragen. Daarnaast kan er subsidie voor (kleine) evenementen aangevraagd worden.

Algemene voorwaarden behorend bij het aanvragen van een waarderingssubsidie:

 • De subsidie past voldoende binnen het beleid van de gemeente
 • Het beoogde doel of de voorgenomen activiteiten is niet op al een andere wijze in belangrijke mate voorzien
 • Er wordt geen subsidie lager dan € 50 en hoger dan € 10.000 toegekend
 • Alleen rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen, kunnen deze subsidie aanvragen
 • De gemeente behoudt het recht om de subsidie af te wijzen of een lager bedrag toe te kennen
 • De subsidie moet betrekking hebben op een of meerdere van onderstaande activiteiten
 • Per activiteitengebied is er een subsidieplafond vastgesteld. Als het subsidieplafond binnen een activiteiten overschreden dreigt te worden, dan worden de aangevraagde bedragen naar rato verdeeld. Iedereen ontvangt dan bijvoorbeeld 10% minder
Activiteit Plafond
1. Grote muziekverenigingen met een brede en/of andere maatschappelijk/educatieve functie € 20.000
2. Muziek en cultuur € 5.000
3. Jeugd- en jongerenwerk € 12.500
4. Maatschappelijke belangenbehartiging en EHBO € 16.000
5a. Sport algemeen € 2.500
5b. Sport voor jeugdleden € 6.500
6. Terugkerende grote Ablasserdamse evenementen die in de regel vergunningplichtig zijn. € 12.500
7. Kleinschalige evenementen die toegankelijk zijn voor alle inwoners van Alblasserdam indien het een evenement op gemeenteniveau betreft en anders voor alle wijkbewoners als het een wijkevenement betreft. Geen plafond

 

Voorwaarden behorend bij kleine evenementen

 • Subsidie voor kleine evenementen kan het hele jaar aangevraagd worden
 • Een subsidie die verstrekt wordt voor een kleinschalig evenement, bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele totale kosten die direct aan het evenement verbonden zijn met een maximaal subsidiebedrag van € 900, wanneer het een activiteit op gemeentelijk niveau betreft
 • Een subsidie die verstrekt wordt voor een kleinschalig evenement, bedraagt maximaal 50% van de totale kosten die direct aan het evenement verbonden zijn met een maximaal subsidiebedrag van € 500, wanneer het een activiteit op wijkniveau betreft

Aanvraag en afhandeling

 • De aanvraag voor een (Jeugd)waarderingssubsidie dient tussen 1 en uiterlijk 15 september voorgaand aan het betreffende subsidiejaar ingediend te worden
 • De aanvraag van een subsidie voor een kleinschalig evenement uiterlijk 8-12 weken voor aanvang van de activiteit ingediend te worden

Wetgeving

Voor een uitvoerige beschrijving van de voorwaarden, verwijzen wij u naar onderstaande paragraaf over wetgeving

Subsidieoverzicht

Jaarlijks geeft de gemeente informatie over de verleende subsidies in het afgelopen jaar en het lopende jaar.