Collegeprogramma en uitvoeringsprogramma

In het collegeprogramma 2022-2026 hebben burgemeester en wethouders de ambities en doelen voor deze collegeperiode beschreven. Dit college kiest er voor om stappen te zetten in het worden van een fit en groen dorp in de polder. De 10 ambities uit het collegeprogramma zijn vertaald in drie opgaves waaraan de gemeente integraal en samen met diverse partners de komende vier jaar aan gaat werken.

Drie opgaves

Opgave 1: Een duurzaam, bereikbaar dorp

We gaan stappen zetten in het verduurzamen van ons dorp en geven prioriteit aan klimaatadaptatie en de energietransitie. We gaan werk maken van het transferium en behoud/verbeteren van het openbaar vervoer en de fietsveiligheid in het dorp.

Opgave 2: Met oog voor elkaar

We willen goede zorg bieden, liefst in ons dorp, aan iedereen die zorg nodig heeft. Maar daarin gaan we wel kritischer kijken of zorg ook altijd de beste oplossing is voor een probleem. Via het Brughuis willen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning bieden bij het vinden van een opleiding of baan en verlenen we integrale zorg en ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld de WMO, jeugd of armoede.

Opgave 3: Thuis in ons dorp

In een vitaal dorp voelt iedereen zich thuis en welkom. We werken hard aan het realiseren of aanjagen van diverse huisvestingsprojecten. Ook starten we, samen met onze partners, met de buurtaanpak. 

Uitvoeringsprogramma

Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en wendbaar te kunnen zijn maken we geen uitvoeringsprogramma voor vier jaar. We maken een jaarlijks uitvoeringsprogramma waarin we de activiteiten voor het komende jaar koppelen aan de begroting. 
In september van het lopende jaar presenteren we tijdens 'de dag van dialoog en democratie' het concept uitvoeringsprogramma voor het komende jaar en vragen nadrukkelijk aan partners en inwoners om daarop te reageren. In november stelt de raad dit uitvoeringsprogramma samen met de begroting definitief vast.

Lees hier het collegeprogramma en het uitvoeringsprogramma

Bekijk hier de begroting in 1 oogopslag