Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

De raad heeft het GVVP als basis voor het beleid vastgesteld.
Het plan voor de uitvoering wordt op een later moment in de raad besproken en vastgesteld. De kruising Oude Torenweg / Vinkenpolderweg krijgt voorrang. Hierover wordt gesproken met een werkgroep van raadsleden.

Besluitvorming GVVP

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is in oktober 2019 met een raadsvoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Naast een eindrapport en het plan voor de uitvoering kreeg de raad ook de samenspraaknota, het verslag van een bijeenkomst waarin raadsleden al in een eerder stadium informatie kregen over de stand van zaken (Bio) en de complete opmerkingenlijst. Deze lijst kwam voort uit gesprekken met groepen in de samenleving.

De raad heeft het eindrapport GVVP vastgesteld als basis voor het beleid. Met een amendement heeft de raad besloten:

 • het plan voor de uitvoering op een later moment in de raad te behandelen en vast te stellen;
 • de hoogste prioriteit te geven aan de kruising Vinkenpolderweg / Oude Torenweg zodat deze verkeerssituatie snel aangepakt kan worden.

Het raadsbesluit is hier beschikbaar.

In het GVVP staan de plannen, maatregelen en beleidskaders voor de komende jaren op het gebied van verkeer en vervoer in en om Alblasserdam.

Voortraject

In aanloop naar het opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is een uitvoerige samenspraak gevoerd in de vorm van drie dorpsgesprekken. Tijdens deze gesprekken wisselden inwoners van gedachten met elkaar en met vertegenwoordigers van belangenverenigingen. De opbrengst uit de gesprekken werd verwerkt in een samenspraaknota en besproken met de raadsleden in een Bio op 4 juli 2019.

De doelen van het GVVP zijn:

 • een evenwichtige verdeling van het (vracht)verkeer op korte en lange termijn
 • een evenwichtige verdeling van het langzame verkeer op korte en lange termijn
 • aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en mensen met een beperking
 • aandacht voor parkeren in het algemeen en in het centrum in het bijzonder

De gesprekken vonden plaats op basis van onderwerpen die de gemeente van tevoren had geïnventariseerd en op basis van mogelijke oplossingen die in kaart waren gebracht. Op onderstaande afbeelding komt één en ander duidelijk naar voren. Door op de afbeelding te klikken, opent een interactieve PDF. In de pdf kunt u de diverse onderwerpen aanklikken en de bijbehorende informatie in de basisnota lezen. De volledige basisnota die het uitgangspunt vormde voor alle (dorps)gesprekken kunt u hier downloaden.

Overzichtsplaat verkeer en vervoer

Kaart met ideeën en plannen voor verkeer en vervoer in Alblasserdam, klik erop voor een vergroting in PDF.

Tijdens het eerste dorpsgesprek op 14 mei 2018 draaide het om kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers en mensen met een beperking. Ongeveer 80 inwoners, vertegenwoordigers van belangengroepen en raadsleden spraken over onder meer:

 • welke mix van maatregelen heeft Alblasserdam nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren?
 • zijn de fietsverbindingen die in het GVVP worden voorgesteld noodzakelijk om het fietsen aantrekkelijker te maken?
 • zijn de huidige voetgangersverbindingen voldoende toegankelijk voor iedereen?

Tijdens de bijeenkomst kwamen als belangrijkste aandachtspunten naar voren:

 • de fietsoversteek Dam-Plantageweg
 • een betere zichtbaarheid van voetgangersoversteekplaatsen
 • meer inzet op handhaving in het algemeen, bijvoorbeeld bij parkeren op trottoirs
 • de situatie Van Eesterensingel-Plantageweg overzichtelijker maken
 • ongewenst gebruik voetpaden door fietsen en brommers aanpakken
 • de groene long intact houden
 • zoveel mogelijk groen behouden
 • bij de inrichting van milieuparkjes en trottoirs rekening houden met mindervaliden

In deze opmerkingenlijstvindt u een weergave van alle gemaakte opmerkingen in aanloop naar en tijdens het eerste dorpsgesprek.

 

Tijdens een druk bezocht tweede dorpsgesprek op 26 november 2018 over de ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasserdam stonden vragen centraal als:

 • hoe verdelen we het (vracht)verkeer evenwichtig over de twee ontsluitingswegen Dam-Ruigenhil en Oude Torenweg?
 • welke opvattingen leven er over de verkeerssituatie op en rondom de Dam-Plantageweg?
 • hoe is de bereikbaarheid van, naar en in het dorp in het algemeen?

De reacties op deze vragen richtten zich met name op de onderstaande vraagstellingen die tijdens het tweede deel van de avond verder werden uitgewerkt.

 • moet het traject Dam-Plantageweg open blijven of juist ontmoedigd worden?
 • moet sluipverkeer op het traject Vinkenpolderweg-Edisonweg geweerd worden en zo ja, hoe?
 • wat zijn de voor- en nadelen van een (3e) ontsluiting richting Nieuw-Lekkerland?
 • draagt een oeververbinding bij aan een betere ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasserdam en welke locatie is dan wenselijk?

Een weergave van alle gemaakte opmerkingen in aanloop naar en tijdens dit tweede dorpsgesprek vindt u in deze opmerkingenlijst.

 

Het derde dorpsgesprek vond plaats op 14 mei 2019. Op deze avond kon in gesprek worden gegaan over het openbaar vervoer.

De gemeente is weliswaar betrokken bij het mogelijk maken van openbaar vervoer, maar heeft het niet voor het zeggen. De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever en vervoerders voeren een dienstregeling uit. Vanuit Alblasserdam uitten zowel inwoners als politici de afgelopen tijd al diverse signalen richting vervoerders. Ideeën en opmerkingen uit het derde dorpsgesprek werden daarom niet alleen gebruikt voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, maar neemt de gemeente ook mee in gesprekken met provincie en vervoerders. Het gezamenlijke doel is en blijft hoogwaardig openbaar vervoer voor iedereen.

Aanwezigen bleken onder andere aandacht te vragen voor:

 • voorzieningen bij het te realiseren busstation;

 • informatieverstrekking over reistijden, tarieven en de bestelbus;

 • het belang van het huidige vervoer over water door de waterbus;

 • de benutting van infrastructuur door vervoerders;

 • de toekomst van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld een metro, tram, lightrail);

 • voorzieningen bij de haltes, zowel bij bushaltes als bij de waterbushalte;

 • lijnvoering, verbindingen en aansluitingen.

In deze opmerkingenlijst vindt u een overzicht van alle gemaakte opmerkingen over het openbaar vervoer.

 

Alle opmerkingen uit de gesprekken zijn verzameld in één complete opmerkingenlijst en met een raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad (zie tabblad Besluitvorming GVVP).

Vervolgproces

De gemeenteraad wil op korte termijn verbeterring van de kruising Oude Torenweg / Vinkenpolderweg. Daarom wordt dit kruispunt momenteel met een werkgroep van raadsleden bestudeerd. 

Het plan voor de  uitvoering van het GVVP wordt op een later moment in de raad behandeld en vastgesteld.