Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Wij organiseren drie dorpsgesprekken over verkeer en vervoer in en om Alblasserdam. Tijdens deze dorpsgesprekken wisselen inwoners van gedachten met elkaar en met vertegenwoordigers van belangenverenigingen als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Ook gemeenteraadsleden zijn aanwezig. Het eerste gesprek in mei 2018 ging over de veiligheid voor langzaam verkeer. Het tweede dorpsgesprek in november 2018 over de ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasserdam. Het derde dorpsgesprek vindt plaats op 14 mei en gaat over openbaar vervoer.

Voor mensen die niet naar de bijeenkomst kunnen komen, is het mogelijk te reageren via dit contactformulier, social media of een aparte afspraak met de beleidsmedewerker(s) te maken via telefoonnummer 14078.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

De opbrengst van de gesprekken verwerken wij waar mogelijk in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVvP). Daarin staan de plannen, maatregelen en beleidskaders op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren.
De doelen van het GVVP zijn:

 • een evenwichtige verdeling van het (vracht)verkeer op korte en lange termijn
 • een evenwichtige verdeling van het langzame verkeer op korte en lange termijn
 • aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en mensen met een beperking
 • aandacht voor parkeren in het algemeen en in het centrum in het bijzonder
Uitkomsten eerste dorpsgesprek

Tijdens het eerste dorpsgesprek op 14 mei draaide het om kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers en mensen met een beperking. Ongeveer 80 inwoners, vertegenwoordigers van belangengroepen en raadsleden hebben gesproken over onder meer:

 • welke mix van maatregelen heeft Alblasserdam nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren?
 • zijn de fietsverbindingen die in het GVvP worden voorgesteld noodzakelijk om het fietsen aantrekkelijker te maken?
 • zijn de huidige voetgangersverbindingen voldoende toegankelijk voor iedereen?

Tijdens de bijeenkomst kwamen als belangrijkste aandachtspunten naar voren:

 • de fietsoversteek Dam-Plantageweg
 • een betere zichtbaarheid van voetgangersoversteekplaatsen
 • meer inzet op handhaving in het algemeen, bijvoorbeeld bij parkeren op trottoirs
 • de situatie Van Eesterensingel-Plantageweg overzichtelijker maken
 • ongewenst gebruik voetpaden door fietsen en brommers aanpakken
 • de groene long intact houden
 • zoveel mogelijk groen behouden
 • bij de inrichting van milieuparkjes en trottoirs rekening houden met mindervaliden

In deze opmerkingenlijst vindt u een weergave van alle gemaakte opmerkingen in aanloop naar en tijdens het eerste dorpsgesprek.

Uitkomsten tweede dorpsgesprek

Tijdens een druk bezocht dorpsgesprek op 26 november stonden vragen centraal als:

 • hoe verdelen we het (vracht)verkeer evenwichtig over de twee ontsluitingswegen Dam-Ruigenhil en Oude Torenweg?
 • welke opvattingen leven er over de verkeerssituatie op en rondom de Dam-Plantageweg?
 • hoe is de bereikbaarheid van, naar en in het dorp in het algemeen?

De reacties op deze vragen richtten zich met name op de onderstaande vraagstellingen. Deze zijn tijdens het tweede deel van de avond verder uitgewerkt.

 • moet het traject Dam-Plantageweg open blijven of juist ontmoedigd worden?
 • moet sluipverkeer op het traject Vinkenpolderweg-Edisonweg geweerd worden en zo ja, hoe?
 • wat zijn de voor- en nadelen van een (3e) ontsluiting richting Nieuw-Lekkerland?
 • draagt een oeververbinding bij aan een betere ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasserdam en welke locatie is dan wenselijk?

Een weergave van alle gemaakte opmerkingen in aanloop naar en tijdens dit tweede dorpsgesprek vindt u in deze opmerkingenlijst.

Derde dorpsgesprek

Het derde dorpsgesprek vindt naar verwachting plaats op dinsdag 14 mei in Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 in Alblasserdam. De avond start om 19.30 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur (inloop 19.15 uur). U kunt dan in gesprek gaan over het openbaar vervoer.

Nadere bijzonderheden over dit gesprek maken wij tegen die tijd bekend op de gemeentepagina in de Klaroen.

 

Overzichtsplaat en basisnota GVVP

De gemeente heeft voorwerk gedaan door onderwerpen te inventariseren en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Het resultaat ziet u op onderstaande plaat. Door op de afbeelding te klikken, opent een interactieve PDF. In de pdf kunt u de diverse onderwerpen aanklikken en de bijbehorende informatie in de basisnota lezen. De volledige basisnota die het uitgangspunt vormt voor alle (dorps)gesprekken kunt u hiernaast downloaden.

Verkeer en vervoer

Kaart met ideeën en plannen voor verkeer en vervoer in Alblasserdam, klik erop voor een vergroting in PDF.