Koninklijke onderscheiding aanvragen

Inwoners onderscheiden zich soms door hun grote inzet, prestatie, betrokkenheid of uitstraling.

Die inwoners en organisaties worden na verloop van tijd soms letterlijk onderscheiden. Zij ontvangen dan een Koninklijke onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding aanvragen

Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding is het verstandig om eerst contact op te nemen met het Kabinet van de burgemeester van de gemeente waarin degene woont die u wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Het Kabinet van de burgemeester geeft in grote lijnen aan of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Het Kabinet legt u precies uit hoe u een voorstel bij de burgemeester kunt indienen. In Alblasserdam is het onderdeel kabinetszaken ondergebracht bij de afdeling Concernstaf.

Wanneer aanvragen

U vraagt een Koninklijke onderscheiding aan voor 1 juli in het jaar voor de 'lintjesregen' op 26 april van het volgende jaar (Koningsdag). De behandeling van uw voorstel duurt 6 maanden of langer. Voor u is het daarom belangrijk om ruim op tijd in actie te komen. Is het uw bedoeling dat de onderscheiding niet tijdens de lintjesregen op 26 april, maar bij een andere gelegenheid gebeurt? Ook dan moet u uw voorstel minstens 6 maanden van tevoren naar de burgemeester sturen. De burgemeester zorgt ervoor dat uw aanvraag uiterlijk 4 maanden voor de datum van verlening aan de Commissaris van de Koning wordt voorgelegd.

Wees op tijd

De behandeling van uw voorstel duurt 6 maanden of langer. Het is daarom belangrijk dat u tijdig in actie komt.

Kosten

Uw aanvraag voor de Koninklijke onderscheiding is gratis.

Aanvraag indienen

U vraagt de Koninklijke onderscheiding schriftelijk aan. U kunt hiervoor een formulier downloaden op www.lintjes.nl. U vermeldt in uw aanvraag een aantal belangrijke gegevens over degene die u voor de Koninklijke onderscheiding wilt voordragen. De volgende vragen moet u zeker beantwoorden:

  • naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving van de kandidaat die u voordraagt
  • de reden, de aanleiding voor het indienen van uw voorstel
  • de gewenste datum voor de uitreiking van de onderscheiding en waarom die datum
  • is hij of zij alleen actief of samen met anderen
  • de unieke bijzonderheden van de kandidaat die u voordraagt
  • welk belang de kandidaat die u voordraagt, bijdraagt aan de samenleving
  • in welke periode de kandidaat actief is of is geweest. Hoeveel uur per week of per maand en of de kandidaat nog steeds actief is
  • de uitstraling van de kandidaat die u voordraagt. Is deze uitstraling lokaal, regionaal, landelijk of internationaal
  • in welke grootte van organisatie is de kandidaat actief
  • krijgt de kandidaat de activiteiten buiten de werkkring betaald? Zo ja, om welk bedrag gaat het? Denk bijvoorbeeld aan reis- en onkostenvergoedingen, presentiegeld etc.

 

Behandeling aanvraag

De burgemeester van de gemeente waarin de burger is gevestigd sluit bij uw aanvraag een verklaring bij over de goede naam en faam van de aan te dragen kandidaat en geeft een advies. Vooraf vraagt hij uittreksels op bij de justitiële documentatie en het politieregister. De burgemeester adviseert ook voor welke soort en hoogte in onderscheiding de kandidaat geplaatst kan worden. De burgemeester stuurt de aanvraag naar de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland voor een oordeel. De Commissaris van de Koning stuurt de aanvraag met zijn/haar oordeel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend.

Uitreiking

De Koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt bij de Algemene Gelegenheid, ook wel 'lintjesregen' genoemd. Deze lintjesregen vindt meestal plaats op 26 april. Als er een speciale reden is om van die datum af te wijken, dan kan die aan het Kapittel voor de Civiele Orden worden voorgelegd. Hierbij moet het zeker gaan om een passende gelegenheid, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten