Tijdelijke beleidsregel COVID-19: venten en standplaatsen

Hieronder leest u wat de tijdelijke beleidsregels voor venten en standplaatsen zijn.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam,
Gelet op het bepaalde in artikel 5:14 tot en met 5:20 van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019, het aanwijzingsbesluit ventverbod gemeente Alblasserdam en de Beleidsregels standplaatsen ambulante handel Alblasserdam 2016;

Overwegende dat: 

Gelet op de huidige (economische) crisis in Nederland als gevolg van de pandemie het wenselijk is dat wordt afgeweken van de huidige gemeentelijke regels op het gebied van venten en standplaatsen; 

De gemeente met de voorgenomen afwijking tegemoet komt aan de wens van ondernemers om de regels omtrent standplaatsen te verduidelijken en tijdelijk te verruimen; 

Het daarnaast wenselijk is om tijdelijk extra regels te stellen omtrent het venten binnen de gemeente in verband met de veiligheidsvoorschriften ter bestrijding van de pandemie;

Besluit: 

Vast te stellen de 'Tijdelijke beleidsregel COVID-19: venten en standplaatsen'

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

 • commercieel initiatief: Initiatieven van bedrijven en instellingen die erop gericht zijn om geld te verdienen met als doel om winst te maken.
 • niet-commercieel initiatief: Initiatieven van bedrijven en instellingen die niet als doel hebben om winst te maken, maar erop gericht zijn om een ander, veelal ideëel, doel te bereiken.
 • standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.
 • venten: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.Artikel 2 Uitzonderingen

Deze beleidsregels gelden niet voor: 

 • het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
 • een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;
 • de verspreiding van gedrukte of geschreven stukken, voor zover daarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet, tenzij daarvoor gebruik wordt gemaakt van op of aan de weg geplaatste fysieke middelen zoals bijvoorbeeld een kraam, een wagen of een tafel;
 • een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Hoofdstuk 2 Tijdelijke standplaatsen 

Artikel 3 Aanvraag tijdelijke standplaatsvergunning

 • In afwijking van de regels neergelegd in de 'Beleidsregels standplaatsen ambulante handel Alblasserdam 2016' dient een aanvraag voor een tijdelijke standplaatsvergunning ten minste 10 dagen voor de gewenste ingangsdatum bij de gemeente worden ingediend.
 • Bij de aanvraag moeten ten minste de volgende gegevens worden aangeleverd: 
   
 • een kopie van geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;
 • KVK-nummer van de aanvrager;
 • locatie van voorgenomen standplaats;
 • oppervlakte / afmetingen van voorgenomen standplaats;
 • assortiment producten dat zal worden verkocht;
 • maatregelen die door aanvrager worden genomen zodat kan worden voldaan aan landelijke en regionale maatregen ter bestrijding van COVID-19.

Artikel 4 Tijdsperiode tijdelijke standplaats

 • Een tijdelijke standplaats op grond van deze beleidsregels kan alleen worden aangevraagd ten aanzien van de periode waarbij de landelijke en regionale maatregelen omtrent COVID-19 van kracht zijn
 • De tijdelijke standplaats kan voor ten hoogste 7 dagen achtereen (met uitzondering van zondag) worden ingenomen met een maximum van 14 dagen per kalenderjaar.
 • Het college heeft in individuele gevallen de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de termijnen zoals neergelegd in lid 2. 

Artikel 5 Locatie tijdelijke standplaats 
In afwijking van de 'Beleidsregels standplaatsen ambulante handel Alblasserdam 2016' en de geldende bestemmingsplannen van de gemeente kan een standplaats op grond van deze beleidsregels op een openbare locatie overal binnen de gemeente worden ingenomen. 

Artikel 6 Weigeringsgronden tijdelijke standplaatsvergunning

 • Een tijdelijke standplaatsvergunning op grond van deze beleidsregel kan worden geweigerd op grond van:
   
 • de openbare orde;
 • de openbare veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de volksgezondheid;
 • de bescherming van het milieu.
   
 • Een tijdelijke standplaatsvergunning kan tevens worden geweigerd indien naar het oordeel van het college er door het verlenen van de tijdelijke standplaatsvergunning er onvoldoende diversiteit in het aanbod van producten en diensten binnen een bepaald gebied ontstaat in de gemeente.

Artikel 7 Heffing precariobelasting
Op de tijdelijke standplaatsen wordt geen precariobelasting geheven. 

Artikel 8 Overige voorwaarden
Ten aanzien van de tijdelijke standplaats gelden daarnaast nog de navolgende voorwaarden:

 • Verkoop vanuit een tijdelijke standplaats mag alleen plaats vinden op de dagen en tijdstippen zoals neergelegd in de winkeltijdenverordening van de gemeente.
 • Bij het innemen van een tijdelijke standplaats dienen alle noodzakelijke maatregelen te worden genomen door de standplaatshouder zodat kan worden voldaan aan de landelijke en regionale maatregelen ter bestrijding van COVID-19.
 • Alle aanwijzingen van ambtenaren, die belast zijn met het toezicht op de naleving van deze vergunning, moeten stipt en onmiddellijk door de standplaatshouder worden opgevolgd. Daarnaast dienen aanwijzingen van de politie en van de brandweer opgevolgd te worden.
 • De vrije doorgang voor het voetgangersverkeer op het trottoir moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Het verkeer op de rijweg mag van de activiteiten geen hinder ondervinden.
 • Bij de standplaats moet in ieder geval één afvalbak aanwezig zijn. De standplaatshouder is verplicht ervoor te zorgen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de standplaats, de – in de nabijheid van de standplaats – op de weg achtergebleven stoffen of voorwerpen te verwijderen, voor zover deze kennelijk uit of van de standplaats afkomstig zijn.
 • De standplaatshouder is gehouden de orde nabij de standplaats te handhaven en in de directe omgeving van de standplaats hinder, veroorzaakt door komende, vertrekkende bezoekers of hangjongeren, te voorkomen.

Hoofdstuk 3 Venten 

Artikel 9 Aanvraag toestemming venten
Gedurende de landelijke en regionale maatregelen omtrent COVID-19 dient vooraf toestemming te worden aangevraagd bij de gemeente voor het venten binnen de gemeentelijke grenzen. De aanvraag dient ten minste 10 dagen voor de gewenste datum bij de gemeente worden ingediend. Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens worden aangeleverd: 

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager; 
 • adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum van de aanvrager;
 • KVK-nummer van de aanvrager;
 • een overzicht van de producten die de aanvrager wenst te verkopen;
 • de locatie, de periode en het tijdstip waarbinnen de aanvrager de producten wenst te verkopen.

Artikel 10 Maximumstelsel

 • Voor het verlenen van toestemming voor het venten binnen de gemeente op grond van artikel 8 wordt een maximumstelsel gehanteerd. Hierbij wordt ten aanzien van het venten een onderscheid gemaakt tussen commerciële initiatieven en niet-commerciële initiatieven, waarbij de volgende regels gelden:
   
 • voor commerciële initiatieven geldt dat niet meer dan vijf toestemmingen kan worden afgegeven voor het venten binnen een bepaalde maand;
 • voor niet-commerciële initiatieven geldt geen maximum aan toestemmingen voor het venten binnen een bepaalde maand. 
   
 • De aanvragen worden beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst.
 • Een aanvraag wordt afgewezen op het moment dat deze wordt ontvangen nadat het maximumaantal is bereikt. De aanvrager wordt niet automatisch op een wachtlijst gezet voor de volgende maand, maar dient hiervoor een nieuwe aanvraag in te dienen
 • Het college heeft de mogelijkheid om af te wijken van het stelsel benoemd in lid 1, indien dit vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid noodzakelijk wordt geacht. Indien het college van deze bevoegdheid gebruikt maakt dan dient de afwijking deugdelijk gemotiveerd te worden. 


Artikel 11 Verboden locatie venten 

 • Het is gedurende de periode van landelijke en regionale maatregelen ter bestrijding van COVID-19, gelet op de openbare orde en veiligheid, niet toegestaan om rondom de locatie 'winkelcentrum MAKADO' te venten. 
 • Het verbod van artikel lid 1 geldt niet voor reeds verleende toestemmingen. Het gaat hierbij concreet om de toestemming welke is verleend aan: Marketing Sales Impuls B.V.
 • Ten aanzien van de uitzondering benoemd in lid 2 gelden tijdelijk de volgende aanvullende voorschriften voor het venten rondom winkelcentrum MAKADO: 
 • het venten dient op een zodanige locatie plaats te vinden dat er altijd minimaal ± vijf meter afstand van de in- en uitgangen van het winkelcentrum aanwezig is (als richtlijn kan hier aansluiting worden gezocht bij de locaties van de reeds aanwezige loempiakraam en aardappelverkoper);
 • bij het venten dienen alle noodzakelijke maatregelen te worden genomen zodat kan worden voldaan aan de landelijke en regionale maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

Artikel 12 Weigeringsgronden toestemming venten

 • Een toestemming om te venten kan op grond van deze beleidsregel worden geweigerd op grond van:
   
 • de openbare orde;
 • de openbare veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de volksgezondheid;
 • de bescherming van het milieu.
   
 • Een toestemming om te venten kan tevens worden geweigerd indien naar het oordeel van het college er door het verlenen van de toestemming er onvoldoende diversiteit in het aanbod van producten en diensten ontstaat binnen een bepaald gebied in de gemeente.

Artikel 13 Overige voorwaarden
Ten aanzien van het venten gelden daarnaast nog de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Verkopen mag alleen op de dagen, tijdstippen en locaties genoemd in het 'Aanwijzingsbesluit ventverbod gemeente Alblasserdam' en in de ontvangen schriftelijke toestemming.
 • De aanvrager mag maximaal 10 minuten op dezelfde plek blijven staan. 
 • Tussen twee locaties tijdens het venten moet minimaal 25 meter afstand zitten. 
 • De aanvrager mag niet meerdere keren op dezelfde locatie staan. Het is dus niet de bedoeling om steeds dezelfde ronde te lopen of te rijden. 
 • De aanvrager dient altijd de schriftelijke toestemming bij zich te dragen. 
 • De aanvrager dient altijd zelf aanwezig te zijn gedurende de periode van het venten. Het is niet mogelijk om de ventvergunning over te dragen aan derden. 
 • Bij het venten dienen alle noodzakelijke maatregelen te worden genomen zodat kan worden voldaan aan de landelijke en regionale maatregelen ter bestrijding van COVID-19.
 • Alle aanwijzingen van ambtenaren, die belast zijn met het toezicht op de naleving van de toestemming, moeten stipt en onmiddellijk door de aanvrager te worden opgevolgd. Daarnaast dienen aanwijzingen van de politie en van de brandweer opgevolgd te worden.
 • De vrije doorgang voor het (voetgangers)verkeer op het trottoir moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Het verkeer op de rijweg mag van de activiteiten geen hinder ondervinden.
 • De aanvrager moet ervoor zorgen dat de locaties die worden aangedaan tijdens het venten schoon worden achtergelaten. 
 • De aanvrager is gehouden de orde tijdens het venten te handhaven en in de directe omgeving van het venten hinder, veroorzaakt door komende, vertrekkende bezoekers of hangjongeren, te voorkomen.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 14 Ingangsdatum beleidsregel
Deze beleidsregel treed in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Artikel 15 Looptijd beleidsregel
De tijdelijke beleidsregel COVID-19: venten en standplaatsen heeft een looptijd voor de duur zolang de landelijke en regionale maatregelen rondom COVID-19 van kracht zijn. Op het moment dat deze maatregelen worden ingetrokken vervalt deze beleidsregel automatisch. Vanaf dat moment zijn de reguliere regels ten aanzien van venten en standplaatsen weer van kracht.

Artikel 16 Overgangsbepaling
Vergunningen en toestemmingen die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel blijven van kracht onder de regels en voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de afgifte van deze vergunning of toestemming.

Aldus besloten en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam in zijn vergadering van 24 november 2020.

Het College van Burgemeester en Wethouders

de secretaris             de burgemeester

S. van Heeren             J.G.A. Paans

Toelichting 
De gemeente heeft geldend beleid op het gebied van standplaatsen en nadere regels op het gebied van venten. De situatie in Nederland omtrent COVID-19 duurt langer dan initieel werd gedacht. Dit heeft onder andere gevolgen voor ondernemers. Deze ondernemers zien in meer of mindere mate hun omzet teruglopen en zijn op zoek naar initiatieven om deze crisis te boven te komen. Zo ook in de gemeente Alblasserdam.

Het college wil de initiatieven van deze ondernemers de ruimte geven door gedurende deze crisis af te wijken van de standaard regels en het geldend beleid. Daarbij wordt benadrukt dat deze ruimte alleen gegeven kan worden als hier door de ondernemers op een verantwoorde wijze mee om wordt gegaan. Zo dient onder andere rekening te worden gehouden met de geldende veiligheidsvoorschriften in verband met COVID-19. Het college vertrouwt erop dat op basis van maatwerk en goed overleg samen met de ondernemers opgetrokken kan worden. Daarbij wordt deze beleidsregel als een tijdelijke maatregel gezien gedurende de periode dat de landelijke en regionale maatregelen van kracht zijn om af te wijken van het standaardbeleid om de ondernemers in Alblasserdam in deze periode te ondersteunen.