Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert gemiddeld één keer per maand onder voorzitterschap van de burgemeester. Meestal vergadert de gemeenteraad op de laatste dinsdagavond van de maand, aanvang 19.30 uur.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom om op de publieke tribune te komen luisteren. In het vergaderschema 2021 ziet u de data waarop de gemeenteraad vergadert.

Inspreken bij de raad

Een vast agendapunt in elke raadsvergadering is het spreekrecht voor burgers. Inwoners die hun zegje willen doen over bespreekpunten of hamerstukken op de agenda krijgen hiertoe gelegenheid. Per spreker is maximaal vijf minuten beschikbaar en in totaal duurt dit agendapunt hooguit dertig minuten. Inspreken is niet mogelijk als zaken onder de rechter zijn en als er een privébelang in het geding is. U kunt spreekrecht aanvragen via de raadsgriffie.

Spelregels

Wat is de rol van de voorzitter van de raad? Wat is een motie en waaraan moet een amendement voldoen? Wat is een initiatiefvoorstel en hoe verloopt de stemming in een vergadering? Deze afspraken zijn vastgelegd in het Reglement van orde. In dit reglement is alle informatie te vinden over de werkwijze van de gemeenteraad en de commissies. 

Vergaderstukken en data

Informatie over vergaderstukken en vergaderdata is te vinden in het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente Alblasserdam. In het RIS kunt u zoeken naar alle openbare documenten die in de raad en commissies aan de orde zijn (geweest). Vergaderingen worden een week van te voren aangekondigd via de gemeentepagina in huis-aan-huisblad de Klaroen.

Presidium

Een keer per maand komen de fractievoorzitters bij elkaar in het presidium. De voorzitter van de raad is ook voorzitter van het presidium. Presidiumleden stellen de concept-agenda’s voor de raadsvergaderingen en commissievergaderingen vast.