Raadscommissies

Voordat onderwerpen in de gemeenteraad aan de orde komen, staan ze vaak eerst op de agenda van een raadscommissie. Raadscommissies bereiden de besluitvorming in de gemeenteraad voor.

De commissies vergaderen gemiddeld een keer per maand onder voorzitterschap van een raadslid. Meestal vergaderen de commissies op de derde dinsdag van de maand.  U bent in deze vergaderingen van harte welkom om op de publieke tribune te komen luisteren of in te spreken.  

Inspreken tijdens commissievergaderingen

Inwoners kunnen in commissievergaderingen bij elk agendapunt het woord voeren. Elke spreker krijgt in eerste instantie vijf minuten per agendapunt. Zodra de commissieleden op de bijdrage hebben gereageerd, krijgt de inspreker in tweede instantie nog gelegenheid voor een korte reactie.
 U kunt het woord niet voeren over:

 • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
 • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
Vergaderstukken commissies

Informatie over vergaderstukken en vergaderdata van de  verschillende raadscommissies vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente Alblasserdam. In het RIS kunt u zoeken naar alle openbare documenten die in de raad en commissies aan de orde zijn (geweest).

Commissie Bestuur

In deze commissie komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met:

 • bestuur
 • nieuwe bestuursstijl
 • organisatieontwikkeling
 • financiën
 • bedrijfsvoering
 • regionale samenwerking

De commissie Bestuur vergadert afwisselend onder voorzitterschap van Haci Erdogan en Albert Brasser.
Wilt u over een agendapunt in de commissie kort het woord voeren? U vindt de contactgegevens in het kader onder Inspreken.

Commissie Samenleving

De commissie Samenleving houdt zich bezig met onderwerpen als:

 • werk en inkomen
 • zorg en maatschappij
 • vrije tijd
 • kennis
 • economie

De commissie Samenleving vergadert afwisselend onder voorzitterschap van Haci Erdogan en Albert Brasser.
Wilt u over een agendapunt in de commissie kort het woord voeren? U vindt de contactgegevens in het kader onder Inspreken.

Commissie Grondgebied

De commissie Grondgebied houdt zich bezig met onderwerpen als:

 • ruimtelijke inrichting
 • het beheer van de openbare ruimte
 • milieu
 • mobiliteit

De commissie Grondgebied vergadert afwisselend onder voorzitterschap van Jaco Brand en Arie van 't Zelfde .
Wilt u over een agendapunt in de commissie kort het woord voeren? U vindt de contactgegevens in het kader onder Inspreken.

Auditcommissie

De commissie adviseert de raad over de financiële organisatie en het financiële beheer van de gemeente. De onderwerpen die in de Auditcommissie aan bod komen, zijn financieel-technisch van aard. De commissie is ook opdrachtgever van de externe accountant.
De commissie vergadert circa vier keer per jaar onder voorzitterschap van Arie van 't Zelfde.
Wilt u over een agendapunt in de commissie kort het woord voeren? Neemt u dan contact op met de raadsgriffie.
 

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur. Zo kan de Rekenkamercommissie bijvoorbeeld nagaan of het gemeentebestuur het geld dat zij tot haar beschikking heeft, wel goed besteedt. Ook kan zij kijken naar de uitvoering van een gemeentelijke taak.
De Rekenkamercommissie draagt daarmee bij aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en de publieke verantwoording daarover. De Rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel kan de gemeenteraad onderwerpen aandragen.

Bijeenkomsten voor Informatie en Opinie (BIO)

Om besluitvorming in de gemeenteraad goed voor te bereiden worden voor leden van de gemeenteraad regelmatig  bijeenkomsten voor informatie en opinie (BIO's) georganiseerd.
Tijdens een BIO kunnen commissieleden informatie inwinnen, presentaties volgen en meningen polsen. Iedereen die bij het onderwerp betrokken is of er belangstelling voor heeft, kan aan de discussie deelnemen. Dit geldt dus ook voor inwoners en vertegenwoordigers van instellingen, organisaties en bedrijfsleven.
De bijeenkomsten vinden meestal plaats op dezelfde locatie als de gemeenteraadsvergaderingen maar soms ook op locatie. De avonden worden ook benut door de commissieleden om op werkbezoek te gaan. .
De BIO’s vinden meestal op de tweede dinsdagavond van de maand plaats. In het vergaderschema staan de data van de BIO’s vermeld.

Contact

Heeft u vragen over bijvoorbeeld inspreken, vergaderstukken of vergaderdata van de gemeenteraad? Bel met de raadsgriffie via 14078, of mail naar griffier@alblasserdam.nl.
Het postadres van de gemeenteraad en raadscommissies is:
Gemeenteraad Alblasserdam
T.a.v. de raadsgriffier
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam